Follow us on Twitter
 

Y Categorïau


 
NEWYDDION DIWEDDARAF: Mae’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i
Wobrau Cyfryngau Cymru wedi cael ei ymestyn hyd at 5pm Ddydd Gwener 11 Tachwedd
2016



Trosolwg

Nod Gwobrau Cyfryngau Cymru yw dathlu a hybu newyddiaduraeth wych yng Nghymru.

Maent yn agored i newyddiadurwyr, ffotograffwyr a gweithredwyr camera sy'n gweithio yng Nghymru a rhaid bod eu ceisiadau wedi'u cynhyrchu ar gyfer cynulleidfa yng Nghymru.

Bydd y beirniaid yn chwilio am geisiadau sydd yn gymhellgar, dadlennol, o fudd i’r cyhoedd, yn llawn gwybodaeth, unigryw, a/neu'n ddifyr, ac yn ystyried y lefel o sgil newyddiadurol, proffesiynoldeb ac ymdrech a ddefnyddir wrth ddadlennu gwybodaeth newydd, neu’r ymdrechion (moesegol a chyfreithiol) a wnaed gan y newyddiadurwyr wrth greu eu stori.

  Bydd pob cais yn cael ei feirniadu yn ôl ei deilyngdod beth bynnag fo maint y corff newyddion sy’n ei gynhyrchu.

Mae'r gwobrau am ddim i ymgeisio amdanynt. Croesewir ceisiadau yn Gymraeg neu'n Saesneg ym mhob categori.

 
Dyddiadau allweddol

Mae gwaith cymwys yn cynnwys unrhyw beth a gyhoeddir neu a ddarlledir rhwng 1 Hydref 2015 a 30 Medi 2016.

Mae gwaith cymwys ar gyfer Categori Myfyriwr Newyddiaduraeth y Flwyddyn yn cynnwys gwaith a grëwyd gan fyfyriwr newyddiaduraeth wrth astudio’n llawn amser, ac wedi ymddangos rhwng 1 Mawrth 2015 a 31 Gorffennaf 2016 mewn print, cylchgrawn, ar-lein neu wedi'i
ddarlledu. 

Dim ond trwy'r wefan hon y gellir cyflwyno ceisiadau - ni dderbynnir ceisiadau copi caled. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5pm Dydd Gwener 11 Tachwedd 2016. 

Cynhelir y Seremoni Wobrwyo mewn noson gala tei ddu yng Ngwesty Mercure Holland House, Caerdydd ar ddydd Gwener 31 Mawrth 2017. 

 
Canllaw ymgeisio

Ar gyfer y mwyafrif o'r categorïau, bydd angen cyflwyno tair enghraifft wahanol o'ch gwaith.

Bydd angen cyflwyno PDFs ar gyfer straeon sydd wedi ymddangos mewn print ac ar gyfer ceisiadau i'r categorïau Papur Newydd y Flwyddyn. Bydd angen gwe-ddolenni ar gyfer gwaith sydd angen ei weld ar-lein. .

Dylai ymgeiswyr i'r categorïau darlledu lwytho'u gwaith i YouTube, a chynnwys y ddolen yn eu cais, neu ddarparu dolen i'r wefan lle gellir ei/u (g)weld.

Rhaid i ymgeiswyr y categori Ffotograffydd Newyddion y Flwyddyn lwytho'r delweddau a'r PDFs o'r papur newydd neu'r dolenni i'r tudalennau gwe lle y gwnaethant ymddangos gyda'r dyddiad cyhoeddi'n glir.

Dylai ymgeiswyr i Sgŵp y Flwyddyn a Gwefan Newyddion y Flwyddyn gyflwyno un cais yn unig. 

Mae'n bosib y gofynnir i chi ddarparu datganiad cefnogi opsiynol o hyd at 300 gair gyda'ch cais.

Dim ond unwaith y caniateir i unigolion ymgeisio mewn unrhyw gategori.

Dim ond unwaith y caniateir i sefydliad ymgeisio yn y canlynol: Papur Newydd y Flwyddyn - Dyddiol a Dydd Sul; Papur Newydd y Flwyddyn - Wythnosol; Allbwn Cymunedol y Flwyddyn; Gwefan Newyddion y Flwyddyn; Newyddion Teledu a Rhaglen Materion Cyfoes y Flwyddyn; Newyddion Radio a Rhaglen Materion Cyfoes y Flwyddyn.

Mae’r trefnwyr yn cadw’r hawl i sôn am unrhyw ymgeiswyr ac i arddangos unrhyw waith mewn unrhyw gyhoeddusrwydd a marchnata sy’n ymwneud â’r digwyddiad heb dorri hawlfraint.

Gwiriwch y gwymplen isod am ofynion ymgeisio penodol pob categori.


Awdur Ysgrifau Nodwedd y Flwyddyn
Am y tair erthygl nodweddol gyffredinol orau neu gyfres gynlluniedig unigol o dair erthygl nodwedd gyffredinol a ymddangosodd mewn cyhoeddiad print neu ar-lein yn ystod y cyfnod ymgeisio.

Cewch gyfle i gyflwyno datganiad opsiynol yn cefnogi eich cais (mwyafswm 300 gair), yn esbonio arwyddocâd eich gwaith a’r modd y cafodd ei gaffael/cynhyrchu.

Bydd gofyn i chi ddarparu cyflwyniadau print fel PDFs, neu we-ddolenni ar gyfer gwaith sydd angen ei weld ar-lein.
Ffotograffydd Newyddion y Flwyddyn
Gohebydd Newyddion y Flwyddyn (Ar-lein)
Gohebydd Newyddion y Flwyddyn (Print)
Gohebydd Newyddion y Flwyddyn (Radio)
Gohebydd Newyddion y Flwyddyn (Teledu)
Gweithredwr Camera y Flwyddyn
Gwefan Newyddion y Flwyddyn
Gwasanaeth Newyddion Cymunedol Annibynnol
Gwobr am Gyfraniad Eithriadol
Newyddiadurwr Busnes y Flwyddyn
Newyddiadurwr Chwaraeon y Flwyddyn
Newyddiadurwr Gwleidyddol y Flwyddyn
Newyddiadurwr y Flwyddyn
Newyddiadurwr-Fyfyriwr y Flwyddyn
Newyddiadurwr Ifanc y Flwyddyn
Papur Newydd y Flwyddyn - Dyddiol / Dydd Sul
Papur Newydd y Flwyddyn - Wythnosol
Rhaglen Deledu Newyddion a Materion Cyfoes y Flwyddyn
Rhaglen Radio Newyddion a Materion Cyfoes y Flwyddyn
Sgŵp y Flwyddyn

Beirniadu

Mae ein beirniaid yn cynnwys panel nodedig o newyddiadurwyr ac ysgolheigion profiadol. Am fanylion, cliciwch yma.

Disgwylir i bob beirniad ddatgan unrhyw ddiddordeb mewn unrhyw ymgeisydd, a fydd yn golygu y byddant yn cael eu heithrio o'r broses feirniadu ar gyfer y cais penodol hwnnw.

Bydd Gwobr Newyddiadurwr y Flwyddyn yn cael ei phenderfynu gan y beirniaid yn seiliedig ar yr holl geisiadau a gyflwynwyd.

Bydd y Wobr am Gyfraniad Eithriadol yn cael ei phenderfynu gan bwyllgor Elusen y Newyddiadurwyr yng Nghymru.

Mae penderfyniad y beirniad yn derfynol ac ni fydd gohebu pellach.

Gall y beirniaid, fel y barnant yn ddoeth, drosglwyddo cais o un categori i un arall os yw'n briodol.

Sut i ymgeisio

Cliciwch yma a chwblhewch ddwy ran y ffurflen gais. Unwaith y byddwch wedi dynodi'r categori yr ydych yn ymgeisio amdano,
cewch eich trosglwyddo i ail dudalen i nodi manylion eich cais a llwytho'r gwaith. Pob lwc!

Am fanylion pob categori a'r meini prawf, cliciwch here os gwelwch yn dda.
Dim ond trwy'r wefan hon y gellir cyflwyno ceisiadau - cliciwch here i ymgeisio.
Pob lwc!

Dilynwch ni ar Twitter @W_M_A, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau brys, gallwch anfon e-bost at wma@spencerdavid.co.uk
Elusen y Newyddiadurwyr yw enw gwaith Cronfa Gwasg y Papurau Newydd ac y mae'n elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (208215) a'r Alban (SC042405)

© 2017 Gwobrau Cyfryngau Cymru | Crëwyd gan Spencer David